Ფერები

ოცნებებში ფერები გამოიყენება რიგი კატეგორიების მიხედვით რწმენის, ემოციების და ქცევის კლასიფიკაციისთვის.